Akademski studijski program (240 ECTS)

Dužina trajanja studija i akademski naziv koji se stječe

Prvi ciklus studija Akademskog studijskog programa je u trajanju od 4 godine (8 semestara). Svaki semestar studija vrednuje se sa 30 studijskih odnosno ECTS bodova, a svaka godina studija sa 60 studijskih odnosno ECTS bodova. Ukupna vrijednost prvog ciklusa Akademskog studijskog programa poslovne ekonomije je 240 ECTS.
U zavisnosti od smjera koji student odabere na završnoj godini, nakon završenog prvog ciklusa studija, stiče se zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije, smjer biznis
 • Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije, smjer računovodstvo i revizija.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste osposobiti studente da temeljna znanja, uz kritičko razumijevanje načela vezanih za poslovnu ekonomiju, mogu primijeniti na kreativan i poslovan način. S obzirom na to da se u toku studija posebno forsira proaktivno i istraživačko djelovanje studenta, te da se pred studente postavljaju intelektulni izazovi, završetkom Akademskog studijskog programa poslovne ekonomije, student posjeduje istraživački duh, njeguje kritički i otvoren um, teži logičkom zaključivanju i spreman je ponuditi rješenje na probleme iz domena poduzetništva, menadžmenta, marketinga, računovodstva i revizije. Istovremno student je spreman nastaviti svoj akademski put. Jedan od bitnih ciljeva je osposobiti studenta za samostalno cjeloživotno učenje i usavršavanje u skladu s novim dostignućima.

Oblici izvođenja nastave

Nastavni proces se realizira u slijedećim formama:

 • Predavanja: izvode predmetni nastavnici i ono podrazumijeva teoretsko elaboriranje sadržaja predviđenih nastavnim planom i progranom.
 • Vježbe: izvode saradnici i one su vezane za praktičnu realizaciju sadržaja predviđenih
 • nastavnim planom i progranom i koji su obrađeni na predavanjima, a izvode se sa manjim grupama studenata sa dominantnim timskim oblikom rada.
 • Seminar: oblik praktične nastave radi učvršćenja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima,
 • Projekti: samostalan rad studenata uz stručno vođenje nastavnika ili saradnika, najčešće se odnosi na praktične aktivnosti studenta (npr. kreiranje strateških planova, biznis planova, strategije oglašavanja za konkretno preduzeće, itd).
 • Analiza slučaja – omogućava studentima da pažljivo ispitaju i analiziraju podatke u određenom kontekstu. Analiza slučaja omogućuje studentima da primjene stečeno teoretsko znanje u stvarnom poslovnom svijetu.
 • Praktična nastava koja će se odvijati pod stručnim nadzorom nastavnika.
 • Uključivanje predavača iz privatnog sektora u proces nastave.

Sistem ocjenjivanja

Uspjeh studenta na ispitu i drugim provjerama znanja se vrednuje i ocjenjuje sistemom usporedivim s ECTS sistemom kako slijedi:

 • 10 (A) – (izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama), nosi 95-100 osvojenih bodova;
 • 9 (B) – (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85-94 osvojenih bodova;
 • 8 (C) – (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75-84 osvojenih bodova;
 • 7 (D) – (općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima), nosi 65-74 osvojenih bodova;
 • 6 (E) – (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 60-64 osvojenih bodova;
 • 5 (F, FX) – (potrebno znatno više rada), ispod 60 bodova.

Zbog postizanja što boljeg uspjeha u realizaciji ispitnih aktivnosti svi predavači su u obavezi upoznati i usmjeravati studente tokom realizacije nastave i pripreme ispita. Svaki predavač je u obavezi na uvodnim predavanjima objasniti studentima silabus svog predmeta (sa svim naznakama oko predispitnih i ispitnih aktivnosti), sa prikazom održavanja parcijalnih ispita (najčešće je to 6. i 13. sedmica predavanja). Isto tako, predavači su u obavezi uputiti studenta na sve aktivnosti u vezi ispita tj. šta se konkretno od studenta traži, u kojem obliku će se ispit održavati, kojom metodom, itd. Pravila studiranja na I ciklusu, Statut UNBI i ostali dokumenti kojima se definiše sistem ocjenjivanja su dostupni na web stranici Univerziteta u Bihaću i Ekonomskog fakulteta.

Podrška studentima

Mjere koje se provode s ciljem podrške studentima su:

 • Redovne konsultacije
 • Tokom četvrte godine studija studenti biraju mentora za izradu diplomskog rada koji će ih voditi kroz istraživanje i pisanje istog.
 • Centar za instruktivnu nastavu.

Put do zvanja

Pravo učešća na konkursu za upis na ovaj studijski program imaju kandidati: državljani BiH, strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koju je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.
Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ fakulteta. Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio Konkursa.
Upisom na Akademski studijski program poslovne ekonomije stiče se status studenta 1. godine I (prvog) ciklusa studija. Za upis u narednu godinu student mora ispuniti propisane uvjete u smislu položenih ispita, odnosno ostavarenih ECTS boodova. Upisom u IV godinu, odnosno upisom VII semestra student se opredjeljuje za ponuđena dva smjera. Obaveze koje treba ispuniti da bi student okončao studij su: ovjereni svi semestri, položeni svi ispiti i odbranjen diplomski rad (prikupljeno 240 ECTS bodova).

Ishodi učenja

Nakon završetka studija student:

 • posjeduje znanje o savremenim naučnim dostignućima u poslovnoj ekonomiji
 • može da kritički procjenjuje činjenice, ideje i teoretske postavke u širem ekonomskom kontekstu,
 • sposoban je za suočavanja s funkcioniranjem i problemima ekonomskih sistema
 • analitički primjenjuje kvantitativne i statističke metode u ekonomiji
 • spreman je za samostalno i kontinuirano naučno i stručno usavršavanje
 • raspolaže znanjem iz oblasti finansija kojeg je moguće praktično primjeniti u svim segmentima privrednog sistema te raditi na unapređivanju postojećih znanja
 • efikasno radi u timu s razvijenim komunikacijskim vještinama

Pored navedenih ishoda, nakon Akademskog studijskog programa poslovne ekonomije, smjer računovodstvo i revizija, student:

 • sposoban je za obavljanje visokostručnih i upravljačkih poslova u računovodstvu i finansijskom izvještavanju poslovnih subjekata, finansijskih institucija, neprofitnih organizacija i budžetskih korisnika
 • koristi instrumentarij troškovnog i upravljačkog računovodstva i priprema informacije namijenjene odlučivanju
 • sposoban je da razmatra alternativne poslovne odluke posebno sa finansijskog aspekta i utvrdi koje odluke imaju bolje finansijske efekte
 • primjenjuje praktična znanja u procesu korištenja i pružanja usluga od strane institucija finansijskog sistema, kritički evaluira ove procese i razmatra moguća unapređenja istih
 • razumije monetarni i fiskalni sistem unutar Bosne i Hecegovine i njegove prednosti i nedostatke u odnosu na okruženje te moguće pravce unapređenja ovih sistema
 • primjenjuje fiskalne propise sa aspekta preduzeća, pojedinca i institucija sistema

Dok za smjer biznis, student:

 • primjenjuje savremena menadžerska znanja i vještine
 • razumije probleme organizacije i sposoban je upravljati poslovnim sistemima
 • sposoban je napisati, implementirati i upravljati projektima
 • analizira poslovno okruženje, identificira poslovne prilike i prijetnje, te interne snage i slabosti organizacije
 • sposoban je razviti biznis plan
 • razumije determinante ponašanje potrošača na domaćem i stranom tržištu i predvidi ponašanje prilikom donošenja odluke o kupovini, te analizira profil potrošača i predvidi zahtjeve i potrebe tržišta krajnih potrošača i poslovnih tržišta
 • samostalno kreira integriranu digitalnu marketing strategiju
 • kreira elemente identiteta brenda i kritički analizira proces strateškog upravljanja markama
 • kreira marketing plan i optimalan plan komunikacija sa potrošačima u skladu sa tržišnim zahtjevima i savremenim trendovima.

Perspektive i mogućnosti za zapošljavanje

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa imaju mogućnost nastavka studija na drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa gdje se traži visoka stručna sprema društvenog smjera.
Ekonomija kao društvena nauka obuhvata širok spektar zanimanja pa su diplomanti ekonomije kvalificirani za 220 različitih radnih mjesta (EFRI). Širok dijapazon zanimanja i poslova nakon diplomiranja kreće se od mogućnosti da diplomirani student može biti profesor ekonomskih predmeta u srednjim školama, da u finansijskom sektoru može raditi kao računovođa, interni revizor, inspektor, sudski tumač, aktuar, procjenitelj štete, bankar, kreditni službenik, kreditni analitičar, procjenitelj kreditnog rizika, saradnik za upravljanje tržišnim rizikom, saradnik za upravljanje aktivom i pasivom itd; može biti poduzetnik, menadžer, direktor, voditelj, marketing menadžer, biznis analitičar, sistem analitičar, projekt menadžer, javni službenik, voditelji istraživanja tržišta, upravitelji proizvodom i markom (“product” i “brand” menadžeri), analitičari za područje cijena, menadžeri prodaje i logistike, upravitelji klijentima u oglašivačkim agencijama, planeri za zakup medija, stručnjaci za odnose s javnošću te se baviti mnogim novim područjima u marketingu poput internetskog ili marketinga događanja (“event marketing”). itd. Dakle, od privatnih preduzeća, do javnog i nevladinog sektora, ovaj studijski program osposobljava studente i na samozapošljavanje, te omogućava studentima cjelovitu pripremu za polaganje ispita u postupku dobivanja zvanja certificirani računovođa. Certificirani računovođa (CR) je zvanje koje je Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH „priznato“ u smislu da su pravna lica u obavezi da svoje finansijske izvještaje ovjere pečatom i potpisom lica koje ima ovo zvanje.

Pan i program

Plan i program: akademski studijski program I cikusa studija (.pdf)