Časopis “Economic Perspectives”

Economic Perspectives” službeni je recenzirani znanstveni časopis Ekonomskog fakulteta u Bihaću, pokrenut uz podršku Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilište u Osijeku.

Economic Perspectives objavljuje recenzirane članke sa uvidom u najnovija naučna otkrića u područjima ekonomije, menadžmenta, marketinga, poduzetništva, financija, računovodstva i drugih srodnih disciplina.

Časopis promovira vrhunske znanstvene doprinose i akademske napore i snažno podupire akademsko poštenje i profesionalni integritet. Stoga se očekuju visoki etički standardi od svih strana koje su uključene u postupak objavljivanja: autora, recenzenata i izdavača.

Časopis je strateški orijentiran na povezivanje bosanskohercegovačke i svjetske istraživačke zajednice – njenih akademika, praktičara i studenata. Namjera časopisa je potaknuti istraživanje i rasprave o relevantnim pitanjima iz područja ekonomije i drugih srodnih disciplina.

Časopis se pridržava zakonskih odredbi Bosne i Hercegovine u vezi s autorskim pravima i pravom objavljivanja, pridržavajući se navedene politike o otvorenom pristupu, licenciranju i arhiviranju, kao i opće prihvaćenih etičkih i formalnih pravila o akademskom pisanju.

Ako ste zainteresirani za objavu rada u časopisu, preporučujemo vam da pogledate upute za autore na zvaničnon web sajtu časopisa: https://www.economic-perspectives.com. Autori se moraju prijaviti na web sajt časopisa prije slanja, a proces slanja radova i komunikacije sa recenzentima odvija se online, putem Open Journal System platforme.

Uredništvo

Kenan Mahmutović, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina), Editor-in-chief
Dijana Vuković, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina), Assistant Editor,
Selma Gutlić, MSc – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina), Secretary,
Mirela-Kljajić Dervić, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Omer Kurtanović, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Senada Kurtanović, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Elvira Ćatić Kajtazović, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Arnela Nanić, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Jagoda Osmančević, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Mersud Omerdić, PhD – Ekonomski fakultet Bihać (Bosnia and Herzegowina),
Boris Crnković, PhD – Ekonomski fakultet Osijek (Croatia),
Jerko Glavaš, PhD – Ekonomski fakultet Osijek (Croatia),
Željko Turkalj, PhD – Ekonomski fakultet Osijek (Croatia),
Ivan Kelić, PhD – Ekonomski fakultet Osijek (Croatia),
Davorin Turkalj, PhD – Ekonomski fakultet Osijek (Croatia),
Damir Šebo, PhD – Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Croatia),
Hrvoje Mesić, PhD – Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku (Croatia),
Milan Stanić, PhD – Veleučilište u Slavonskom Brodu (Croatia)
Ivan Uroda, PhD – Ekonomski fakultet Rijeka (Croatia),
Erhan Işcan, PhD – Cukurova University (Turkey)
Amra Šabić El Rayess, PhD – Columbia University (USA)
Sanja Bijakšić, PhD – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Bosnia and Herzegowina),
Arnela Bevanda, PhD – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Bosnia and Herzegowina),
Zdenko Klepić, PhD – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Bosnia and Herzegowina),
Katarina Malić Bandur, PhD – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Bosnia and Herzegowina),
Almir Peštek, PhD – Ekonomski fakultet Sarajevo (Bosnia and Herzegowina),
Nenad Brkić, PhD – Ekonomski fakultet Sarajevo (Bosnia and Herzegowina),
Snježana Brkić, PhD – Ekonomski fakultet Sarajevo (Bosnia and Herzegowina),
Selena Begović, PhD – Ekonomski fakultet Sarajevo (Bosnia and Herzegowina),
Zijad Džafić, PhD – Ekonomski fakultet u Tuzli (Bosnia and Herzegowina),
Adisa Delić, PhD – Ekonomski fakultet u Tuzli (Bosnia and Herzegowina),
Emira Kozarević, PhD – Ekonomski fakultet u Tuzli (Bosnia and Herzegowina),
Senija Nuhanović, PhD – Ekonomski fakultet u Tuzli (Bosnia and Herzegowina),
Dženan Kulović, PhD – Ekonomski fakultet u Zenici (Bosnia and Herzegowina),
Sabina Hodižić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Croatia),
Enis Džanić, PhD – American University in Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegowina),
Željko Mateljak, PhD – Ekonomski fakultet Split (Croatia),
Marin Strmota, PhD – Ekonomski fakultet Zagreb (Croatia),
Ivana Mamić Sačer, PhD – Ekonomski fakultet Zagreb (Croatia),
Petra Barišić, PhD – Ekonomski fakultet Zagreb (Croatia),
Ivana Pavić, PhD – Ekonomski fakultet Zagreb (Croatia),
Ofilija Sedlak, PhD – Ekonomski fakultet u Subotici (Serbia)
Suzana Laporšek, PhD – Fakultet za menadžment, Univerza na Primorskem (Slovenia),
Roberto Biloslavo, PhD – Fakultet za menadžment, Univerza na Primorskem (Slovenia).