Objavljen poziv za prijavu projekata Erasmus+ programa za 2020. godinu

Evropska komisija objavila je 05.11.2019. godine poziv za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2020. godinu.

Poziv je dostupan na web stranici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006

Vodič za program Erasmus+ za 2020. godinu objavljen je na engleskom jeziku na sljedećoj web stranici:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Saopćenje Evropske komisije možete pronaći na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6218

Program ima četiri glavne komponente međunarodne dimenzije:

  1. Zajednički Erasmus Mundus magistarski programi – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)
  2. Međunarodna kreditna mobilnost – International Credit Mobility (IC
  3. Izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja – Capacity Building for Higher Education (CBHE)
  4. Aktivnostima programa Jean Monnet kojima se promovira izvrsnost u podučavanju i istraživanju u području studija o EU u svijetu – Jean Monnet Actions (JMA).

U prilogu je letak na jednoj stranici koji sažima način na koji su ove četiri komponente obuhvaćene pozivom:

The International Dimension of Erasmus+ in Higher Education 2020