Stručni studijski program (180 ECTS)

stručni studijski program I ciklusa studija

Dužina trajanja studija i akademski naziv koji se stječe

Prvi ciklus studija je u trajanju od 3 godine (6 semestara). Svaki semestar studija vrednuje se sa 30 studijskih odnosno ECTS bodova, a svaka godina studija sa 60 studijskih odnosno ECTS bodova. Ukupna vrijednost prvog ciklusa studija je 180 ECTS.
U zavisnosti od smjera koji student odabere na završnoj godini, nakon završenog prvog ciklusa studija, stiče se zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor poslovanja, smjer finansijsko računovodstveni.
 • Bakalaureat/Bachelor poslovanja, smjer menadžment i marketing u turizmu

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste osposobiti studente da se kreativno i efikasno uključuju u društvene i privredne tokove razvijajući kod njih ključne kompetencije definisane Evropskim referentnim okvirom. Stručni studijski program pruža mogućnost studentima da zauzmu stav proaktivnosti, jednog poduzetničkog ponašanja, te da shvate da je proces prilagođavanja nužna pretpostavka opstanka u turbulentnom svijetu poslovanja. Ovo je posebno značajno, ne samo zbog „pokretanja vlastitog biznisa“ već i činjenice da je „svaki čovjek i ‘homo economicus’ koji poslovnom sposobnošću konkurira na tržištu rada, a upravo ta sposobnost, kada je u nju implementirana i odgovarajuća poduzetnička kompetencija, može postići veću vrijednost, što omogućava veću i trajnu zapošljivost“ . Po završetku ovog studijskog programa studenti treba da razviju opće kompetencije (kognitivne, organizacijske, poduzetničke, menadžerske, poslovne i operativne), da razumiju djelovanje turističkih, finanisijskih i računovodstvenih sistema, te da su sposobni primjeniti stečana znanja u praksi

Oblici izvođenja nastave

Nastavni proces se realizira u slijedećim formama:

 • Predavanja: izvode predmetni nastavnici i ono podrazumijeva teoretsko elaboriranje sadržaja predviđenih nastavnim planom i progranom.
 • Vježbe: izvode saradnici i one su vezane za praktičnu realizaciju sadržaja predviđenih
 • nastavnim planom i progranom i koji su obrađeni na predavanjima, a izvode se sa manjim grupama studenata sa dominantnim timskim oblikom rada.
 • Seminar: oblik praktične nastave radi učvršćenja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima,
 • Projekti: samostalan rad studenata uz stručno vođenje nastavnika ili saradnika, najčešće se odnosi na praktične aktivnosti studenta (npr. kreiranje strateških planova, biznis planova, strategije oglašavanja za konkretno preduzeće, itd).
 • Analiza slučaja – omogućava studentima da pažljivo ispitaju i analiziraju podatke u određenom kontekstu. Analiza slučaja omogućuje studentima da primjene stečeno teoretsko znanje u stvarnom poslovnom svijetu.
 • Praktična nastava koja će se odvijati pod stručnim nadzorom nastavnika.
 • Uključivanje predavača iz privatnog sektora u proces nastave.

Sistem ocjenjivanja

Uspjeh studenta na ispitu i drugim provjerama znanja se vrednuje i ocjenjuje sistemom usporedivim s ECTS sistemom kako slijedi:

 • 10 (A) – (izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama), nosi 95-100 osvojenih bodova;
 • 9 (B) – (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85-94 osvojenih bodova;
 • 8 (C) – (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75-84 osvojenih bodova;
 • 7 (D) – (općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima), nosi 65-74 osvojenih bodova;
 • 6 (E) – (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 60-64 osvojenih bodova;
 • 5 (F, FX) – (potrebno znatno više rada), ispod 60 bodova.

Zbog postizanja što boljeg uspjeha u realizaciji ispitnih aktivnosti svi predavači su u obavezi upoznati i usmjeravati studente tokom realizacije nastave i pripreme ispita. Svaki predavač je u obavezi na uvodnim predavanjima objasniti studentima silabus svog predmeta (sa svim naznakama oko predispitnih i ispitnih aktivnosti), sa prikazom održavanja parcijalnih ispita (najčešće je to 6. i 13. sedmica predavanja). Isto tako, predavači su u obavezi uputiti studenta na sve aktivnosti u vezi ispita tj. šta se konkretno od studenta traži, u kojem obliku će se ispit održavati, kojom metodom, itd. Pravila studiranja na I ciklusu, Statut UNBI i ostali dokumenti kojima se definiše sistem ocjenjivanja su dostupni na web stranici Univerziteta u Bihaću i Ekonomskog fakulteta.

Podrška studentima

Mjere koje se provode s ciljem podrške studentima su:

 • Redovne konsultacije
 • Tokom četvrte godine studija studenti biraju mentora za izradu diplomskog rada koji će ih voditi kroz istraživanje i pisanje istog.
 • Centar za instruktivnu nastavu.

Put do zvanja

Pravo učešća na konkursu za upis na ovaj studijski program imaju kandidati: državljani BiH, strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koju je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.
Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ fakulteta. Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio Konkursa.
Upisom na Stručni studijski program poslovne ekonomije stiče se status studenta 1. godine I (prvog) ciklusa studija. Za upis u narednu godinu student mora ispuniti propisane uvjete u smislu položenih ispita, odnosno ostavarenih ECTS boodova. Upisom u III godinu, odnosno upisom V semestra student se opredjeljuje za ponuđena dva smjera. Obaveze koje treba ispuniti da bi student okončao studij su: ovjereni svi semestri, položeni svi ispiti i odbranjen diplomski rad (prikupljeno 180 ECTS bodova).

Ishodi učenja

Nakon završetka studija student:

 • posjeduje osnovna i primjenjena znanja iz poslovne ekonomije,
 • može obavljati uobičajene poslovne funkcije savremenog poslovanja,
 • analizira i rješava konkretne poslovne probleme u promjenljivom svakodnevnom poslovnom okruženju.

Pored navedenih ishoda, nakon završetka Stručnog studijskog programa poslovne ekonomije, smjer finansijsko računovodstveni, student:

 • razumije finansijske izvještaje i koristi računovodstvene informacije u poslovnom odlučivanju,
 • prepoznaje i rješava savremene probleme finansija, računovodstva i revizije,
 • analizira poslovne odluke u kontekstu planiranje finansijske konstrukcije takvih odluka i analize finansijskih efekata realizacije odluka,
 • razumije mehanizme poslovanja institucija finansijskog sistema i primjenjuje praktična znanja u procesu korištenja usluga ili kao zaposlenik unutar istih u procesu pružanja usluga od strane pomenutih institucija,
 • razumije monetarni i fiskalni sistem unutar i izvan Bosne i Hercegovine,
 • tumači i primjenjuje fiskalne propise.

Dok smjer menadžment i marketing u turizmu, student:

 • analizira savremene trendove u turizmu, te navedene analize koristi za donošenje i realizaciju odluka;
 • predlaže riješenja koja dovode do razvijanja turističke ponude;
 • kreira poslovne planove koji se baziraju na korištenju turističkih potencijala;
 • samostalno analizira turističko tržište, razumije rezultate marketing istraživanja i iste koristi kao osnovu za donošenje strateških i taktičkih poslovnih odluka u turističkom preduzeću;
 • u stanju je izrađivati marketing planove za turističku organizaciju i plan komunikacije sa različitim interesnim skupinama, pratiti njegovu provedbu i vršiti kontrolu;
 • primjenjuje Internet i digitalnu tehnologiju za komunikaciju i distribuciju proizvoda/usluga turističkog preduzeća, i izrađuje okvirni digitalni marketing plan za dato turističko preduzeće i definira načine kontrole i mjerenja uspješnosti njegove provedbe.

Perspektive i mogućnosti za zapošljavanje

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa će moći raditi na onim mjestima koji zahtjevaju završen I ciklus studija (180 ECTS) društvenog smjera.

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa smjer Menadžment i marketing u turizmu će moći raditi poslove u turizmu i poslove vezane za turizam, u organizacijama koje djeluju u domaćem i međunarodnom turističkom tržištu: putničkim agencijama, ugostiteljstvu, hotelima i drugim kolektivnim organizatorima smještaja, itd. U javnom sektoru, studenti će moći raditi u informativnim uredima, lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama, razvojnim agencijama, turističkim zajednicama i drugim državnim organima i organizacijama, koje pokrivaju oblasti turizma i njegovog razvoja.

Studenti koji završe Stručni studijski program poslovne ekonomije smjer finansijsko računovodstveni će moći raditi poslove u okviru bankarskog sektora, mikrokreditnog, sektora osiguranja, te obavljati poslove računovođe.

Pan i program

Plan i program: stručni studijski program I cikusa studija (.pdf)