Upis na I i II cikus studija Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Upis na I ciklus studija

Pravo upisa

Pravo učešća na konkursu za upis na I ciklus studija Ekonomskog fakulteta u Bihaću imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ fakulteta.

Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta u Bihaću za vednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrijednovanje rezultata prijemnih ispita na

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata fakultetobjavljuje na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležni organ.

Potrebna dokumentacija

Fakultet će u periodu upisa na svojoj oglasnoj ploči dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na konkursu.

Za prijavu na konkurs za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
 2. originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
 3. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Studijski programi

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću od akademske 2017/2018. godine izvodi dva studijska programa na I ciklusu studija:

 1. Akademski studijski program poslovne ekonomije (240 ECTS bodova) na dva smjera:
  a) Biznis
  b) Računovodstvo i revizija
 2. Stručni studijski program poslovne ekonomije (180 ECTS bodova) na dva smjera:
  a) Finansijsko računovodstveni
  b) Menadžment i marketing u turizmu.

Oblici izvođenja nastave

Nastavni proces se realizira u slijedećim formama:

 • Predavanja: izvode predmetni nastavnici i ono podrazumijeva teoretsko elaboriranje sadržaja predviđenih nastavnim planom i progranom.
 • Vježbe: izvode saradnici i one su vezane za praktičnu realizaciju sadržaja predviđenih
 • nastavnim planom i programom, koji su obrađeni na predavanjima, a izvode se sa manjim grupama studenata sa dominantnim timskim oblikom rada.
 • Seminar: oblik praktične nastave radi učvršćenja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima,
 • Projekti: samostalan rad studenata uz stručno vođenje nastavnika ili saradnika, najčešće se odnosi na praktične aktivnosti studenta (npr. kreiranje strateških planova, biznis planova, strategije oglašavanja za konkretno preduzeće, itd).
 • Analiza slučaja – omogućava studentima da pažljivo ispitaju i analiziraju podatke u određenom kontekstu. Analiza slučaja omogućuje studentima da primjene stečeno teoretsko znanje u stvarnom poslovnom svijetu.
 • Praktična nastava koja će se odvijati pod stručnim nadzorom nastavnika.
 • Uključivanje predavača iz privatnog sektora u proces nastave.

Perspektive diplomanata i mogućnost zapošljavanja

Studenti koji su okončali prvi ciklus akademskog studijskog programa (240 ECTS) imaju mogućnost nastavka studija na drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa gdje se traži visoka stručna sprema društvenog smjera.

Širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja kreće se od mogućnosti da diplomirani student može biti poduzetnik, menadžer, direktor, voditelj, marketing menadžer, biznis analitičar, sistem analitičar, projekt menadžer, javni službenik, voditelj istraživanja tržišta, upravitelj proizvodom i markom (“product” i “brand” menadžer), analitičar za područje cijena, menadžer prodaje i logistike, upravitelj klijentima u oglašivačkim agencijama, planer za zakup medija, stručnjak za odnose s javnošću te se baviti mnogim novim područjima u marketingu poput internetskog ili marketinga događanja (“event marketing”), može biti predavač ekonomske grupe predmeta u srednjim školama, dok u finansijskom sektoru može raditi kao računovođa, interni revizor, procjenitelj štete, bankar, kreditni službenik, kreditni analitičar, procjenitelj kreditnog rizika, saradnik za upravljanje tržišnim rizikom, saradnik za upravljanje aktivom i pasivom, itd. Dakle, od privatnih preduzeća, do javnog i nevladinog sektora, ovaj studijski program osposobljava studente i na samozapošljavanje, te omogućava studentima cjelovitu pripremu za polaganje ispita u postupku dobivanja zvanja certificirani računovođa. Certificirani računovođa (CR) je zvanje koje je Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH „priznato“ u smislu da su pravna lica u obavezi da svoje finansijske izvještaje ovjere pečatom i potpisom lica koje ima ovo zvanje.

Studenti koji su okončali prvi ciklus stručnog studijskog programa će moći raditi na onim mjestima koji zahtjevaju završen I ciklus studija (180 ECTS) društvenog smjera.

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa smjer Menadžment i marketing u turizmu će moći raditi poslove u turizmu i poslove vezane za turizam, u organizacijama koje djeluju u domaćem i međunarodnom turističkom tržištu: putničkim agencijama, ugostiteljstvu, hotelima i drugim kolektivnim organizatorima smještaja, itd. U javnom sektoru, studenti će moći raditi u informativnim uredima, lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama, razvojnim agencijama, turističkim zajednicama i drugim državnim organima i organizacijama, koje pokrivaju oblasti turizma i njegovog razvoja.

Studenti koji završe stručni studijski program poslovne ekonomije smjer finansijsko računovodstveni će moći raditi poslove u okviru bankarskog sektora, mikrokreditnog, sektora osiguranja, te obavljati poslove računovođe.

Upis na II ciklus studija

Pravo upisa na II ciklus imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim dodiplomskim studijem ili studijem I ciklusa u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS) na Ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su četverogodišnji studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće visoko obrazovanje.

Odluku o upisu kandidata koji su okončali dodiplomski studij, koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu, donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se u skladu sa procedurama koje utvrđuje Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odnosno Senat Univerziteta u Bihaću. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu u Bihaću direktno se upisuju na studijske programe akademskih studija II ciklusa, na osnovu rang liste Komisije za upis. Rang lista se formira za broj studenata propisan Odlukom Vlade USK.