KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023

stručni studijski program I ciklusa studija

Integralni tekst konkursa možete preuzeti OVDJE.

I ciklus studija

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju za upis u I godinu I ciklusa studija imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u I godinu studija I ciklusa kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:
1) Prijava na Konkurs;
2) Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH;
3) Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi;
4) Izvod iz matične knjige rođenih;
5) Uvjerenje o državljanstvu;
6) Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za sve studijske odsjeke Univerziteta u Bihaću koji ne prime planirani broj kandidata u prvom prijavnom roku, prijem studenata vršit će se u skladu sa Odlukom Vlade USK-a, broj: 03-017- 4737/2022 od 24.6.2022. godine i u drugom prijavnom roku.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, objavit će se na web stranici fakulteta.

Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini izvršit će se kako slijedi:

  • Akademski studij poslovne ekonomije (240 ECTS/4 godine): 40 studenata
  • Stručni studijski program poslovne ekonomije (180 ECTS/3 godine): 40 studenata

U upisne kvote ne ulaze vanredni i redovni samofinansirajući studenti. Univerzitet može upisati neograničen broj vanrednih i redovnih samofinansirajućih studenata. Upis primljenih kandidata će se obaviti u septembru/rujnu tekuće godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, biće objavljene na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Prijave na konkurs za I studija, sa potrebnim prilozima, dostavljaju se na slijedeću adresu: Ekonomski fakultet, ul. Pape Ivana Pavla II 2/1, 77 000 Bihać , Telefon: 037 222 511 i 222 513

II ciklus studija

Konkurs/Natječaj za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2022/2023. godini traje od 27.6. do 12.7. 2022. godine. Pravo upisa u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa imaju kandidati sa završenim I (prvim) ciklusom studija i stečenih 240 ECTS u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati
koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.
Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru.

Upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2022/2023. godinu obavit će se kako slijedi:

  • Smjer “Menadžment i poduzetništvo”: 7 studenata
  • Smjer: “Financije, računovodstvo i revizija”: 7 studenata

Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao i bliže odredbe i uslove upisa studenta na I godinu II ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti na fakultetima Univerziteta u Bihaću.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultetu u utvrđenom prijavnom roku svakim radnim danom (na adresu Fakulteta): Ekonomski fakultet, ul. Pape Ivana Pavla II 2/1, 77 000 Bihać , Telefon: 037 222 511 i 222 513.